با اجزای مختلف مغز و وظایف آنها آشنا شویم (۱)

با اجزای مختلف مغز و وظایف آنها آشنا شویم (۱)

مغز انسان مرکز دستگاه عصبی است. دستگاه عصبی مرکزی در درون حفاظی استخوانی به نام جمجمه و ستون فقرات قرار گرفته و شامل مغز و نخاع می‌باشد. مغز انسان حدود ۱۵۰۰ گرم وزن دارد (یک مغز معمولی به طور میانگین ۱ کیلو و ۳۶۱ گرو وزن...