برگزاری جلسه کمیته های مشترک هیات مدیره نظام پرستاری اهواز

برگزاری جلسه کمیته های مشترک هیات مدیره نظام پرستاری اهواز

در جلسه مشترک کمیته های فرهنگی و دبیرخانه جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران رویکردها ، برنامه ها و اقدامات هیات مدیره نظام پرستاری اهواز برای ارائه بهتر برنامه ها تشریح شد . جلسه مشترک کمیته های فرهنگی و دبیرخانه جشنواره...