کاربرد مهارت های زندگی مهارت های زندگی را بیاموزیم؛

کاربرد مهارت های زندگی

موارد کاربرد مهارت های زندگی در زندگی روزمره چیست؟    الف) افزایش سلامت روانی و جسمانی ۱) تقویت اعتماد به خویشتن و احترام به خود ۲) تجهیز اشخاص به ابزار و روش های مقابله با فشارهای محیطی و روانی ۳) کمک به تقویت و...