انتصاب مسئول روابط عمومی هیات مدیره نظام پرستاری اهواز مسئول روابط عمومی هیات مدیره نظام پرستاری اهواز

انتصاب مسئول روابط عمومی هیات مدیره نظام پرستاری اهواز

احمد عامری به سمت مسئول روابط عمومی هیات مدیره نظام پرستاری اهواز منصوب شد. طی حکمی از سوی علیرضا گچ کوبان رئیس هیات مدیره نظام پرستاری اهواز؛ “احمد عامری” به سمت مسئول روابط عمومی هیات مدیره نظام پرستاری اهواز منصوب...