تفاوت ها و ظرفیت های شهرستان کارون قبل و بعد از جداسازی از اهواز حمید فرحانی اصل؛

تفاوت ها و ظرفیت های شهرستان کارون قبل و بعد از جداسازی از اهواز

در این نوشته سعی خواهیم نمود مقایسه و تحلیلی مستدل فارغ از هرگونه گرایشات سیاسی، حزبی، قومی و امیال درونی از وضعیت حال شهرستان کارون قبل از تشکیل شهرستان به نام منطقه کوت عبدالله ارائه نمائیم. در این بین و قبل از اجرای...