تلاش تمام دستگاههای اجرایی استان جهت کمک به بخش آموزش تاکید استاندار خوزستان در شورای آموزش و پرورش :

تلاش تمام دستگاههای اجرایی استان جهت کمک به بخش آموزش

استاندارخوزستان در شورای آموزش پرورش برتلاش تمام دستگاههای اجرایی استان جهت کمک به بخش آموزش تاکید کرد. خوزستان نیوز ،دکترغلامرضا شریعتی در شورای آموزش پرورش با اشاره به لزوم برنامه ریزی جهت کاهش بار بدهی های شرکت برق...