آشنایی با ساختار و کارکردهای مغز (۲)

آشنایی با ساختار و کارکردهای مغز (۲)

حفظ تعادل بدن با مخچه عضو مهم بعدی در تیم مغز، ‌اسمش مُخچه است. مخچه در پشت مغز قرار دارد، درست زیر مُخ. مخچه خیلی‌خیلی از مخ کوچک‌تر بوده و اندازه‌اش تقریباً ۸/۱ مخ است. اما با همه‌ کوچکی‌اش بخش خیلی مهمی از مغز است که...