مهارت های ده گانه زندگی (۱) مهارت های زندگی را بیاموزیم؛

مهارت های ده گانه زندگی (۱)

  سازمان بهداشت جهانی مهارت های زندگی را با عناوین ده گانه زیر مشخص کرده است. رمز برخورداری از این مهارت ها، دانستن، تمرین و به کارگیری هر چه بیشتر در زندگی روزمره است. ۱) خود آگاهی مهارت خودآگاهی، توانایی شناخت از...