خوزستان صاحب دو کرسی در هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران شد برگزاری مجمع عمومی انجمن روابط عمومی ایران:

خوزستان صاحب دو کرسی در هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران شد

مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن روابط عمومی ایران عصر روز سه شنبه ۲ خرداد ۹۶ در تهران با شرکت ۱۰۳ عضو و ناظران وزارت کشور برگزار و اعضای جدید هیئت مدیره انجمن انتخاب شدند. مجمع عمومی عادی این انجمن با حضور نماینده اداره...