انتخابات و شایعه در فضای مجازی یادداشتی از مریم سبحانی فرد؛

انتخابات و شایعه در فضای مجازی

  مریم سبحانی فرد، انتخابات یکی از مهم ترین رویدادهای سیاسی جامعه است که با توجه به اهمیت و حساسیت آن، غالبا انتشار اخبار و مطالب در این زمینه با چالش های مختلفی همراه است. انتشار شایعات سیاسی و انتخاباتی از جمله این...