ازآن جایی که فرهنگ سازی یک فعل اجتماعی است که در ارتباط با گستره وسیعی از انسان ها سرو کار دارد و می خواهد بررفتار وذهنیت تعداد زیادی از آدمیان تاثیر بگذارد یک عمل روابط عمومی نیز هست

 

 

روابط عمومی یک تعهد است

 

 

 

روابط عمومی

روابط عمومی

این خبر را به اشتراک بگذارید :