ازآن جایی که فرهنگ سازی یک فعل اجتماعی است که در ارتباط با گستره وسیعی از انسان ها سرو کار دارد و می خواهد بررفتار وذهنیت تعداد زیادی از آدمیان تاثیر بگذارد یک عمل روابط عمومی نیز هست

 

 

روابط عمومی به معنای مدیریت مثبت روابط است

 

 

 

روابط عمومی

روابط عمومی

 

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :