الگوی مصرف مطلوب عبارت‌است از مطلوب‌ترین روش مصرف در جامعه؛ به عبارت دیگر انطباق الگوی مصرف جامعه با موازین دینی، عقلی و منطقی به طوری که در آن حد کمی و کیفی مصرف، بهینه و مبتنی بر منافع فردی و جمعی باشد. نگاهی به وضعیت مصرف در حوزه‌های مختلف، حاکی از الگوی نامناسب مصرف در ایران است.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :