سیدغلامرضا کاظمی دینان؛

رئیس انجمن روابط عمومی ایران

براى اینکه جامعه روابط عمومى پالایش پیدا کند می بایست سازمان نظام  روابط عمومى تاسیس گردد.

 

 

سازمان نظام روابط عمومی

این خبر را به اشتراک بگذارید :