علیرضا ابوالفضلی،
دبیر فراکسیون روابط عمومی در مجلس شورای اسلامی:

تنها با ایجاد سازمان نظام روابط عمومی در کشور است که میتوان گفت روابط عمومی ها از منشور و قانون ضابطه مندی تبعیت می کنند.

 

 

سازمان نظام روابط عمومی

این خبر را به اشتراک بگذارید :